1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto podmienky používania upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Martina Nováková, Kollárova 632/7, 014 01 Bytča, Slovenská republika, IČO: 50869957(ďalej len „poskytovateľ“) a ďalšími osobami, používateľmi služby Sladke-snicky.sk (ďalej len „používateľ“), ktoré vznikajú zo zmlúv o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“) uzatváraných prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese Sladke-snicky.sk (ďalej len „webová stránka“), prípadne prostredníctvom siete Facebook. Ďalej upravujú práva a povinnosti pri využívaní služby Sladké sníčky, webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
  2. Znenie podmienok používania môže poskytovateľ meniť alebo dopĺňať. Zmeny nadobúdajú účinnosť v momente zverejnenia na webovej stránke.
  3. SLADKÉ SNÍČKY nie je internetovým obchodom a nezodpovedá za správnosť poskytnutých údajov od partnerov, a to vrátane cien, popisov, veľkostí, dostupnosti či presnosti fotografií. Pred každým nákupom odporúčame skontrolovať údaje na stránkach obchodu, na ktoré ste z SLADKÉ SNÍČKY presmerovaní. Na všetky ponúkané produkty sa vzťahujú podmienky stanovené tretími stranami a SLADKÉ SNÍČKY za ne nenesie zodpovednosť.
 2. OBSAH ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
  1. Tieto podmienky riadia váš prístup k službám SLADKÉ SNÍČKY a ich použitie a tvorí zákonnú dohodu medzi vami a SLADKÉ SNÍČKY. Prístupom ku SLADKÉ SNÍČKY a iným použitím týchto služieb potvrdzujete, že ste si tieto podmienky prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi.
 3. PODMIENKY SLUŽBY
  1. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že jej poskytovaniu bránia problémy na strane používateľa alebo na strane iných osôb. Službu tak nemusí poskytovateľ poskytovať najmä v prípade, kedy dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobenými tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.
  2. Pri poskytovaní služby môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality služby.
 4. VYUŽÍVANIE SLUŽBY
  1. Prístup k službe je určený výhradne pre používateľov. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa umožniť použitie služby tretím osobám.
  2. Používateľ nesmie v rámci služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenia alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu či ďalších používateľov internetu.
  3. Používateľ nesmie vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná alebo vykonávať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takej činnosti nápomocný tretej osobe. Používateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom je služba prevádzkovaná, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.
 5. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Používateľ berie na vedomie, že počítačové programy, ktoré tvoria webovú stránku sú chránené autorským právom. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mu mohla alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či používať počítačové programy, k nim je vykonávateľom majetkových práv či používateľom poskytovateľ.
  2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k používateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53 a ods. 1 občianskeho zákonníka.
 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrenia správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie”)
  2. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či vykonanie opatrenia správcom pred uzavretím takejto zmluvy.
  3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
  4. Užívateľ má možnosť udeliť nepodmienený súhlas so zasielaním informácií a obchodných oznámení zo strany poskytovateľa súvisiacich so službami na adresu užívateľa. Zároveň má možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať.
  5. Podrobné informácie o Zásadách spracovania osobných údajov a Zásadách používania cookies nájdete na príslušných stránkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania.
 7. VYHĽADÁVANIE
  1. Pre úplný zoznam výsledkov vyhľadávame v názvoch produktov a popisných textoch produktov niekoľko miliónov ponúk poskytnutých partnermi. Do vyhľadávania sú takisto zahrnuté názvy produktových kategórií a/alebo produktové parametre. Výsledky vyhľadávania zoraďujeme podľa relevancie k hľadanému výrazu. Výsledky vyhľadávania na báze názvu produktu majú vyššiu relevanciu než výsledky vyhľadávania na báze popisných textov. V zozname výsledkov preto zobrazujeme vyššie práve tie produkty, ktoré obsahujú kľúčové slovo v názve.
  2. Vyhľadávanie viacerých slov môže viesť k výsledkom, kde sa hľadané výrazy zobrazujú vedľa seba nekoherentne. Môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na vyhľadávanie určitých značkových výrobkov v spojení so všeobecnými výrazmi. Hľadanie značky v spojení s výrazom “nohavice” môže vo výsledku zobraziť nielen nohavice príslušného výrobcu, ale aj tie produkty, ktoré používajú značku v texte ponuky. Môže sa jednať napríklad o prípad, kedy názov značky má popisnú zvláštnosť alebo je vo forme skratky.
  3. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich výsledkov vyhľadávania, narazíte na chyby alebo zistíte, že prišlo k porušeniu práv k ochranným známkam, neváhajte sa na nás obrátiť na adrese info @ sladke-snicky.sk.
 8. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
  1. Používateľ či iná osoba, ktorá využíva webovú stránku berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je oprávnený k použitiu textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom nachádzajúcich sa na webovej stránke.
  2. Používateľ súhlasí s tým, že na webové stránky umiestni len obsah, ktorého je autorom alebo jeho autor poskytol užívateľovi súhlas k jeho sprístupneniu prostredníctvom webovej stránky. Používateľ prehlasuje, že umiestnením a sprístupnením takého obsahu nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské práva tretích osôb ani iné práva a nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy.
  3. Poskytovateľ nie je v rozsahu uvedenom v § 5 zákona č. 480/2004 Zb. O niektorých službách informačnou spoločnosťou a v súlade s týmto ustanovením, zodpovedný za činnosť používateľov.
  4. Používateľ nie je oprávnený pri využívaní webovej stránky (servera) poskytovateľa používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky alebo servera.
  5. Používateľ je oprávnený vkladať na webové stránky informácie. Najmä sa jedná o vytváranie setov (koláže), kolekcií, nahrávanie obrázkov, vkladanie komentárov (ďalej len „príspevky“). Príspevky vyjadrujú názory autorov a nevyjadrujú názory Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť informácií obsiahnutých v príspevkoch a za súlad týchto informácií s právnymi predpismi.
  6. Poskytovateľ je oprávnený odstrániť akýkoľvek príspevok bez uvedenia dôvodu.
  7. Príspevky sa stávajú okamihom ich pridania majetkom poskytovateľa a ich autor tým predáva práva k týmto príspevkom a to aj vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek také komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom.
  8. Používateľ s vložením Príspevku sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na odmenu a prehlasuje, že nebude obmedzovať spôsob používania ním vložených príspevkov.
  9. Používateľovi neprislúcha za vloženie príspevkov žiadna odmena.
  10. Poskytovateľ je oprávnený právo k používaniu príspevkov udeliť tretej osobe (ako výhradné alebo nevýhradné).
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.
  2. Zmluva o poskytovaní služieb vrátane obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  3. Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa: Kollárova 632/7, 014 01 Bytča, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: info @ sladke-snicky.sk.